Årsmöte dagordning

Dagordning för Seniornet Göteborgs årsmöte

Årsmöte
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
3. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Val av två rösträknare.
5. Godkännande av dagordning.
6. Årsmötets behöriga utlysande.
7. Fastställande av röstlängd.
8. Styrelsens årsberättelse.
9. Styrelsens årsredovisning.
10. Revisionsberättelse.
11. Fastställande av resultat- och balansräkning.
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
13. Fastställande av styrelsens budgetförslag för kommande år.
14. Årsavgifter till SeniorNet Sweden och återbetalning till klubben.
15. Beslut om reseersättningar för styrelsens medlemmar.
16. Val av ordförande för styrelsen.
17. Val av övriga styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter.
18. Val av två revisorer samt en revisorsuppleant.
19. Val av valberedning bestående av tre personer varav en är sammankallande.
20. Ärenden från styrelsen.
21. Motioner från medlemmarna.
22. Övriga ärenden.
23. Mötets avslutande.