Månadsträff 20170223

Årsmötet 2017

Ett årsmöte brukar som regel inte vara Årets Höjdpunkt direkt och inte locka några större skaror som blockerar ingången. Så inte heller årets möte där ett sjuttiotal anlände i tid, medan en del som anmält sig, valde att hålla sig borta från de envetet kalla vindarna. Men årsmötet har en plats i föreningslivet och är ämnat att styrelsen redogör för alla medlemmar hur de utfört de sysslor de valts att ansvara för samt lämna en status av föreningens stabilitet, funktionalitet och framtidsplanering.
Alla handlingar hade skickats via mejl till medlemmarna, så alla var väl förberedda och efter att Ulla Sahlberg hälsat oss välkomna presenterade hon mötets ordförande, som i dag var den välkände Anders Bernhardt och som sekreterare Berit Magnusson.

Efter presentationen kunde så Anders öppna mötet och hälsa alla välkomna. Som väntat var det inga överraskningar och mötespunkterna kunde betas av i ganska snabbt tempo.
Jan Elve valdes till justerare tillsammans med Anders Bernhardt.
Olle Viklund och Gunilla Johansson valdes till rösträknare.
Vad gäller de följande punkterna kunde de snabbt godkännas utan diskussion, men värt att nämnas är att vi f. n. är 810 betalande medlemmar.
Vissa oklarheter angående årsberättelsen och d:o redovisning, berodde på olika beteckningar på samma sak och kunde snabbt redas ut.
Balansräkningen och revisionsberättelsen godkändes och så även styrelsens ansvarsfrihet.
Budgetförslaget godkändes efter en förklaring varför investeringarna var såpass kraftigt höjda, vilket beror på planerat behov att förstärka datorutrustningen.

Inga ändringa avseende medlemsavgiftern till SeniorNet.se. Totalt 250 kronor per år varav hälften återgår till vår kassa.
Reseersättningar för styrelsens medlemmar, men cirkelledarna får endast ersättning för tider som ligger utanför frikortsbestämmelserna.

Äntligen slut med pengafrågorna. Till nästa styrelse har förslag till ny ordförande inkommit, nämligen Juhani Reinikainen. Som meddelats i utsänt mejl har han varit anställd på Chalmers tekn. högskola och har lång erfarenhet inom datortekniken samt varit medlemmarna behjälplig med support på Lotsgatan.
Övriga styrelsemedlemmar är: Kassör: Barbro Isaksson på 2 år, Sekreterare: Berit Magnusson, 1år. Bo Jansson och Johnny Holm, 1 år. Anders Bernhardt och Göran Säll, 2 år..
Till suppleanter valdes Inger Lindberg och och Lars Palmer, 1 år.
Revisorer för 1 år: Torsten Franzon,. Ulf Sellerström, revisorssuppleant Olle Viklund.
Till valberedning valdes: Marie Andersson, Viktor Suomalainen och L-O (nolvikarn) Andersson, sammankallande.

Då inga ärenden eller motioner inkommit kunde Anders förklara mötet avslutat.
De avgående styrelsemedlemmar avtackades av Babro Isaksson med vackra vita tulpaner i tjusiga blå vaser.
Vår suveräne revisor Hans KG Larsson framförde ett speciellt tack till Barbro Isaksson för det välgjorda underlaget de fått för att fullfölja sitt uppdrag.

nolvikarn​